Det finns stamceller, om än i små mängder, i de flesta vävnader i en vuxen kropp. Detta visas tydligast av att vävnader kan läka sig själva, t.ex. hud, skelett, lever. För majoriteten av dessa vävnader är det dock långt ifrån trivialt att identifiera, eller isolera, stamcellerna. Dessutom är potentialen hos adulta stamceller mycket begränsad, eftersom de inte kan ge alla celltyper. Åtminstone trodde man det…

Forskning utförd av Catherine Verfaillies grupp (Minneapolis, USA) har nu visat att det kan finnas verkligt multipotenta stamceller även i adult vävnad. De källor till adulta stamceller som är lättast att komma åt och som man därför har forskat mest på är benmärg och navelsträng. I benmärgstransplantat finns det blodstamceller och det är därför väl känt att det kan användas för att behandla patienter med blodsjukdomar. Dessutom utgör benmärg en källa till mesenkymala stamceller (MSC). Odlade MSC kan ge bindvävsceller, som t.ex. skelett-, brosk- och muskelceller. Verfaillie och medarbetare visade att det i MSC finns en liten grupp multipotenta stamceller. Denna underpopulation kan ge upphov till många fler olika celltyper, även sådana som skulle kunna bilda hjärnceller. Det verkar som om adulta stamceller faktiskt skulle kunna vara mer formbara än man trott.

Även om navelsträngen är en mer begränsad källa till stamceller än benmärgen, innehåller den proportionellt sett fler MSC och fler av den multipotenta typen. Bioteknikföretaget BioE i USA har odlat navelsträngsceller och låtit dem utvecklas till nerv-, lever-, fett- och skelettceller och saluför flaskor med fullständigt karaktäriserade kulturer, för tillfället för forskning men i framtiden eventuellt för behandling.

De ynkligt små fraktioner av multipotenta MSC som man kan få från benmärg sätter till viss del en käpp i hjulet för kliniska tillämpningar. Men det går att få fram dem och man kan då använda patientens egna celler för behandlingen. Även om navelsträngen är en rikare källa på adulta stamceller än benmärgen är den mindre lämplig för patientidentiska behandlingar (det är få patienter som fortfarande har navelsträng, men de har skelettben!).

Det amerikanska företaget Viacord erbjuder nu något som skulle kunna visa sig vara det bästa från båda världarna. Även om navelsträngsstamceller ännu inte används som behandling, tar kunderna i väntan på att tekniken ska komma ikapp ut en form av ”stamcellsförsäkring” för sina barn. Enligt tidskriften Nature Biotechnology förvarar Viacord till ett pris av 125 dollar/månad blodceller från en babys navelsträng som en källa till ”självceller” och en försäkring vid eventuella framtida sjukdomar. Hittills har cirka 70 000 (rika) familjer anmält sig.